Thứ bảy, 01/10/2016, 12:00

Hội Đồng Quản Trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

ÔNG PHAN VĂN TIỀN

Trình độ:
-           Chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

-           Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:    
-           Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-           Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân đạm và hóa chất Hà Bắc

-           Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng

-           Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bột Giặt Net

-           Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân Lân Nung Chảy Văn Điển

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN THANH VĂN

Trình độ:   

-           Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí – Thạc sĩ kinh tế

-           Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-          Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

-          Bí thư Đảng ủy Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam

-          Thành viên HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-          Tổng giám đốc Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGÔ ĐÌNH LUYỆN

Trình độ:

-          Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

-          Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-         Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam

-         Thành viên HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-         Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ PHẠM KIỀU DIỄM

Trình độ:

-         Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

-         Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-         Thành viên HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-         Giám đốc xí nghiệp Pin Con Ó Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG CAO TRỌNG MIÊN

Trình độ:          Cử nhân hóa lý

Chức vụ:

-         Thành viên HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-         Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư & Phát triển Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

 

Các bài viết khác