Thứ bảy, 01/08/2015, 12:00

Ban Kiểm Soát

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Trình độ:

-    Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Kế toán kiểm toán)

Chức vụ:

-    Thư ký Công ty CP Pin Ắc Quy miền Nam  

-    Người được ủy quyền phụ trách quan hệ với nhà đầu tư và công bố thông tin của Công ty CP Pin Ắc Quy miền Nam 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ BÙI THU HẰNG

Trình độ:

-    Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Kế toán)

Chức vụ:

-    Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG TẠ DUY LINH

Trình độ:          

-     Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

-    Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-         Thành viên kiểm soát Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-          Đảng ủy viên Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-          Giám đốc Xí nghiệp Ắc quy Sài Gòn Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-          Ủy viên BCH công đoàn Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

Các bài viết khác