Thứ bảy, 01/08/2015, 12:00

Ban Giám Đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TRẦN THANH VĂN

Trình độ:   

-           Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí – Thạc sĩ kinh tế

-           Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-          Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

-          Bí thư Đảng ủy Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam

-          Thành viên HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

-          Tổng giám đốc Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KỸ THUẬT SẢN XUẤT

ÔNG LÊ VĂN NĂM

Trình đô:        

-          Chuyên môn: Kỹ sư Hóa

-          Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ:

-          Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam

-          Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách công tác kỹ thuật sản xuất Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam

Các bài viết khác