BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN

Hội Đồng Quản Trị (01/10/16)

Hội đồng Quản Trị Công ty bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao cấp. 

Xem thêm

Ban Kiểm Soát (01/08/15)

Ban kiểm soát có ba (03) thành viên gồm: 1 Trưởng Ban Kiềm Soát và 2 Thành Viên Ban Kiểm Soát. Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Xem thêm

Ban Giám Đốc (01/08/15)

Ban Giám đốc  bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ chuyên môn và lý luận chính trị chính trị cao cấp. 

Xem thêm