Thứ sáu, 17/03/2017, 08:13

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM                        ĐỘC LẬPTỰ DO – HẠNH PHÚC           

                        ______                                                                         _________________________

      Số: 193/PA-VT                                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 03 năm 2017

V/V: Thông tin trên báo.

                                       Kính gôûi: BAÙO SAØI GOØN GIAÛI PHOÙNG,

       Chúng tôi là Công Ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam và có nhu cầu muốn đăng thông tin như sau:

                              “THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) kính mời Quý Công Ty là các doanh nghiệp/cá nhân Việt Nam có chức năng và có nhu cầu tham gia đấu giá mua tài sản thanh lý một phần hoặc toàn bộ lô hàng (máy móc, phụ tùng, thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển: xe tải, xe con, xe nâng...) đến Văn phòng PINACO nhận hồ sơ yêu cầu; đăng ký, nộp hồ sơ.

-Thời gian phát Hồ sơ yêu cầu: từ 9h00 am, ngày 21/03/2017  - 2h30 pm ngày 29/03/2017 (trừ chiều thứ bảy và chủ nhật).

Sáng: 09h00  – 11h00

Chiều: 14h00-16h00

Hình thức phát: trực tiếp tại văn phòng PINACO (200.000 đ/bộ hồ sơ)

Hình thức nhận: trực tiếp tại văn phòng PINACO/đường bưu điện theo dấu bưu điện, từ 9h00 sáng ngày 21/03/2017 đến 14h30 ngày 29/03/2017. Người mua mang theo CMND bản photo và bản chính để đối chiếu.

Liên hệ: Phòng Vật tư-Vận tải, Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam, 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, HCM. Tel: (84-8)39203401 Fax: (84-8) 39202390

            Traân troïng kính chaøo, 

                                                                    Toång Giaùm ñoác

                                                                                (Đã ký)

  Nôi nhaän

      -    Baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng

      -    Löu: Nội bộ