Tổng quan PINACO

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2004 (Mã chứng khoán: PAC). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy., xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia”.

BAN LÃNH ĐẠO Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền nam

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản Trị Công ty bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ
chuyên môn và lý luận chính trị cao cấp. !

ÔNG PHAN VĂN TIỀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN THANH VĂN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGÔ ĐÌNH LUYỆN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ PHẠM KIỀU DIỄM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG CAO TRỌNG MIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ
chuyên môn và lý luận chính trị chính trị cao cấp.

ÔNG TRẦN THANH VĂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LÊ VĂN NĂM

PTGĐ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có ba (03) thành viên gồm: 1 Trưởng Ban Kiềm Soát và 2 Thành Viên Ban Kiểm Soát.
Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÀ BÙI THU HẰNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG TẠ DUY LINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT